کتاب Phonetique en dialogues یکی دیگر از سری کتاب های en Dialogues است که در بهتر شدن گفتگوهای فرانسه ی شما تاثیر خواهد داشت. 

Phonetique En Dialogues + Audio CD (debutant مبتدی)

کتاب phonetique en dialogues

دانلود کتاب  (لینک زاپاس کتاب)  

دانلود فایل های صوتی  (لینک زاپاس فایلهای صوتی)