اینم فایل گرامر خلاصه فرانسه از همون سری 6 صفحه ای SPARK CHARTS که خیلی فشرده و خلاصه کل گرامر فرانسه رو براتون توضیح داده است. 

آموزش فرانسه

 • آموزش کاربرد اعداد 
 • صفات ...
 • قید ها ...
 • پیشوند ها و پسوند ها 
 • انواع صفات ملکی ...
 • صفات اشاره ...
 • منفی سازی ...
 • سوالی کردن ...
 • زمان حال ، گذشته ، آینده 
 • امری کردن افعال
 • افعال استمراری 
 • جملات شرطی و دو قسمتی 
 • ......

دانلود از اینجا یا از اینجا

* نسخه انگلیسی sparkcharts را نیز می توانید از اینجا دانلود کنید.