در عکس زیر کشورهایی که زبان فرانسه، زبان رسمی و یا زبان دوم آنهاست را مشاهده میکنید: 

کشورهای فرانسه زبان .

List_of_countries_where_French_is_an_official_language

 

روز فرانسه زبانی : 
روز 20 مارس هر سال، روز جشن فرانسه زبان های سراسر دنیاست. (ویکی). این روز از سال 1998 برای گرامیداشت زبان فرانسه بین 70 ایالت و حکومت فرانسه زبان رسم شد. هر ساله در این روز  مردمان کشورهای فرانسه زبان (870 میلیون نفر که فرانسه صحبت میکنند) این روز را به نشانه همبستگی میان فرانسه زبانان، بدون در نظر گرفتن مرزها و عقیده و مذهبشان جشن می گیرند.