انتشارات  SparkCharts  فایلهای ضروری و اولیه هر زبان را در شش صفحه A4 جمع آوری و منتشر کرده که می تونه برای دوره کردن در اوقات بیکاری، چیز خوبی باشه. 

زبان فرانسوی

SparkCharts | 6 pages | PDF | 1,5 MB

 دانلود از اینجا  یا  اینجا

این 6 صفحه سایر آ4 شامل ایناست :

 • کل اعداد به حروف 
 • روز و ماه و سال ها و فصول و ...
 • اسامی حیوانات 
 • صفت های موردنیاز
 •  قید های مهم
 • فعل های مهم
 • اعضای خانواده و فامیل ...
 • نام بیماری ها 
 • نام لباس ها ...
 • نام غذاها ، دسرها ، نوشیدنی ها ...
 • لوارم منزل ...
 • نام تفریحات ، مث سینما ، اسکی ...
 • افعال و اسامی مرتسط با تحصیل ...
 • انواع شغل ها 
 • لغات جغرافی ، شهر ها کشورها، رودها
 • آب و هوا ، گرم و سرد و ...
 • رنگ ها ...
 • نام اعضای بدن ... 
 • جهت های جغرافیایی
 • ساعت و روزها