یکی دیگر از متدهای آموزش زبان فرانسه برای کودکان، سری کتاب های Amis et compagnie است که در سه سطح منتشر شده است.

متد فرانسه برای کودکان

لینک کتاب اصلی رو نداریم متاسفانه

دانلود کتاب تمرین 1 (cahier)

 دانلود فایلهای صوتی کتاب 1  (لینک زاپاس)

==============================================

جلد دوم 

  فرانسه amis et compagne 2 

دانلود کتاب 2  

دانلود کتاب تمرین 2

دانلود فایلهای صوتی کتاب 2 

=======================================

جلد سوم

متد فرانسه برای کودکان

لینک کتاب رو نداریم متاسفانه

دانلود فایلهای صوتی کتاب 3