کتاب Civilisation en dialogues  کمک میکنه تا شما با فرهنگ کشور فرانسه آشنا بشین. 

سطح مبتدی 

دانلود کتاب Civilisation en dialogues -  سطح مبتدی

 دانلود کتاب 90 مگ

دانلود فایلهای صوتی (بخش 1 و بخش 2) 56 مگ