کتاب Alter ego یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد و برخی از موسسات معتبر مانند قطب راوندی در برخی شعباتشون این کتاب رو تدریس می کنند. 

سطح هر جلد بر اساس استانداردهای اروپا: 

  • Alter ego 1 شما را به سطح A1 می رساند 
  • Alter ego 2 شما را به سطح A2 می رساند 
  • Alter ego 3 شما را به سطح B1 می رساند 
  • Alter ego 4 شما را به سطح B2 می رساند 
  • Alter ego 5 شما را به سطح C1 می رساند


کتاب آلتغ اگو alter ego

  دانلود سطح اول تا سوم کتاب آلتر اگو : 

alter ego 1   (کتاب تیکه 1 و 2)  (cahier 1)  (guide-pedagogique1)   (corigges1)

 alter ego 2   (کتاب و سی دی)  (cahier 2)  (guide-pedagogique2)  (corigges2)

alter ego 3   (کتاب + سی دی)  (cahier 3)  (guide-pedagogique3)   (corigges3)

alter ego 4   (کتاب + سی دی)  (cahier 4)  (guide-pedagogique4)   (corigges4)

alter ego 5    (کتاب تیکه 1 و 2)  (cahier 5)  (guide-pedagogique5)   (corigges5)