این یک فایل 5 صفحه ای خلاصه است. شامل آموزش نکته های افعال دو قسمتی و لیست کاملی از این افعال.

کلا ما سه دسته فعل pronominal داریم . دسته اول بازتابی ها هستند ،مانند:

  • se coucher  رفتن به تختخواب
  • s'abiller  لباس بر تن کردن
  • se laver  شستن (دست و صورت)

دسته دوم را افعال دوسویه می گویند ، مانند:

  • s'aimer  یکدیگر را دوست داشتن
  • se parler  با یکدیگر حرف زدن
  • se connaitre  یکدیگر را شناختن 

دسته سوم هم افعال اصطلاحی میگن . مثلا: 

  • s'appeler  نامیده شدن 
  • s'ennuyer  حوصله سر رفتن
  • s'inquieter    نگران شدن

در این فایل همچنین روش منفی کردن، سوالی کردن ، گذشته کردن و امری کردن لفعال PRONOMINALE  را یاد می گیرید

از اینجا یا  از اینجا  دانلود کنید