Campus یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که موسسه هایی مانند قطب راوندی نیز از سال 89 در حال استفاده از این متد بجای متدهای قدیمی تر مانند کتاب قفله هستند. این متد در 4 سطح تدوین شده است و بنظر من یکی از متدهای خوب است.  

سطح هر کتاب بر اساس استانداردهای اروپا: 

  • Campus 1 شما را به سطح A2 می رساند
  • Campus 2 شما را به سطح B1 می رساند
  • Campus 3 شما را به سطح B2 می رساند
  • Campus 4 شما را به سطح C1 می رساند
CAMPUS 1 

 کتاب campus 1

دانلود کتاب کامپوس 1  و  کتاب تمرین  و  کتاب حل المسائل

دانلود فایلهای صوتی بخش اول - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم 

در جلد یک کتاب کامپوس، یک ترانه در صفحه 137 از lynda lemay می بینید، خانم خواننده که لیندا نام داره، خودش کبکی است و این شعر رو برای تفاوت های کبک و فرانسه خونده و زبان شعر کمی با طعنه کنایه به فرانسوی هاست!

دانلود فایل آهنگ + متن ترانه Le Maudits Français

===============================================

CAMPUS 2 

کتاب فرانسه campus 2

دانلود کتاب campus 2  و  دانلود کتاب تمرین

دانلود بخش اول و بخش دوم فایلهای صوتی کامپوس 2

==================================================

CAMPUS 3 + MP3 files    

کتاب کمپوس 3

دانلود کتاب کامپوس 3 و دانلود دفتر تمرین  و  دانلود حل المسائل

 دانلود فایلهای صوتی campus3

=====================================

 CAMPUS 4 METHODE DE FRANCAIS + corriges 
کتاب کامپوس . کمپوس

دانلود کامپوس 4

شامل کتاب اصلی و کتاب تمرین و حل المسائلش است.