ارزش های کبک به زبان فرانسه در یک فایل یک صفحه ای به همراه توضیحات هر کدام.

 Valeurs communes du Québec

du site www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 

دانلود PDF