کتاب French Vocabulary for English Speakers شامل 3000 لغت پرکاربرد زبان فرانسه همراه با معنی انگلیسی و مونث/مذکر بودن است. 

لغات پرکاربرد فرانسه

دانلود از اینجا  یا  اینجا  یا اینجا