کتاب grammaire et analyse شما را با هر آنچه درباره عملکرد لغات برای ساخت جمله باید بدانید، آشنا میکند. شامل جملات آموزشی خلاصه و کوتاه با مثالهای فراوان.

آنالیز لوژیک جمله و عبارت

لینک دانلود کتاب - 1 مگ 222 صفحه