برای ورود به جامعه کبک، اولین قدم، دانستن ارزش های آن جامعه است. حتی پیش از دانستن زبان فرانسه! وب سایت immigration-quebec.gouv.qc.ca ارزش های جامعه کبک را به زبان فرانسه و فارسی منتشر کرده است و شما می توانید آنرا در قالب یک فایل PDF دانلود کنید. 

ارزش های کبک

دانلود بروشور ارزش های کبک به فرانسه 

دانلود بروشور ارزش های کبک به زبان فارسی 

مطالعه آنلاین به فرانسه در سایت مهاجرت کبک