کارتون شیرشاه یکی از پرفروش ترین تولیدات کمپانی دیسنی است که در سه نسخه تولید شد. 

خرید هر 3 نسخه روی یک DVD

کارتون شیرشاه - نسخه یک

کارتون فرانسوی شیرشاه

دانلود از تورنت 

===========================================

کارتون شیرشاه 2 به زبان فرانسه

کارتون شیرشاه به زبان فرانسه

دانلود از این تورنت 

===========================================

کارتون شیرشاه 3 فرانسوی 

کارتون شیرشاه فرانسه

دانلود از این تورنت  

خرید هر 3 نسخه روی یک DVD