کتاب Le français avec... des jeux et des activités  برای تمرین لغات فرانسه با بازی و سرگرمی تهیه شده است و شامل چندین بازی لغتی، از جمله جدول کلمات متقاطع لغات فرانسه است. این کتاب دارای سه سطح (مبتدی، نیمه متوسط، متوسط) است. و هر سه سطح را در این پست می توانید یکجا دانلود کنید.

دانلود از files.uz یا  rg یا  eu  با حجم 60 مگ