کتاب Citations philosophiques expliquées شامل جملات معروف در حوزه فلسفه به همراه توضیح آنها است. کتاب شامل 180 صفحه و در 17 فصل است که عناوین برخی ازفصل هایی که درباره شان در کتاب توضیح داده شده را در ادامه می بینید: 

 • آگاهی و شناخت
 • دیگران
 • شادی
 • زبان شناسی
 • واقعیت و دانش
 • علوم 
 • فلسفه
 • طبیعت و فرهنگ 
 • مذاهب
 • زمان و تاریخ 
 • اخلاقیات
 • عدالت 
 • آزادی

مثلا: جمله معروف دکارت "Je pense , Donc je sius" در کتاب آمده و در ادامه یک صفحه توضیح آمده است تا این جمله و فلسفه ی پشت آنرا برای شما روشن کند

فلسفه فرانسه

دانلود از اینجا یا اینجا  با حجم 11 مگ