جزوه کوچک Comment Réussier un Entretien به شما می آموزد که چگونه برای شرکت در یک مصاحبه کاری به زبان فرانسه، آمادگی پیدا کنید. 

یک مصاحبه کاری معمولا چیزی متفاوت از مصاحبه های دیگر در کبک است. شما نمی دانید مخاطب شما کیست و چه سوالاتی خواهد پرسید و چه واکنشی به پاسخ های شما خواهد داشت. بنابراین بهتر است با خواندن این جزوه 10 صفحه ای ، کمی آمادگی پیدا کنید تا در جلسه مصاحبه، دستپاچه نشوید.

مصاحبه کاری فرانسه

دانلود از   اینجا یا  eu