دیکشنری Grand Dictionnaire Hachette-Oxford 3rd Ed یک دیکشنری ساده مربوط به سال 2003 است که با همکاری انتشارات آکسفورد و Hachette ایجاد شده است. این دیکشنری بیشتر برای فرانکوفون ها درست شده است، چون لغات انگلیسی را تلفظ میکند، اما لغات فرانسوی را خیر! 

  • دیکشنری شامل 360 هزار لغت و 25 هزار تلفظ انگلیسی است.
  • کلیه افعال فرانسه را صرف میکند.
  • نکات گرامری و فرهنگی لغات ...

 دیکشنری فرانسوی

 دانلود (فقط مخصوص کامپیوترهای 32 بیتی)