آموزش مکالمه از طریق گوش دادن  Fluent French Audio -  340 MB

آموزش مکالمه فرانسه

دانلود از طریق تورنت (لینک زاپاس) - آموزش دانلود از طریق شبکه تورنت