کتاب همه چیز درباره کبک با شما درباره استان کبک کانادا صحبت میکند.

  • درباره جشن های ملی این منطقه، 
  • فرهنگ کبکی،
  • اقتصاد کبک،
  • سیاسیت در کبک و ...

زبان کتاب فرانسوی است. 

همه چیز درباره کبک

لینک دانلود : Persiangig