این کتاب شما را برای قرارگرفتن در محیط کار در یک کشور فرانکوفون آماده میکند.

کتاب کار فرانسه .

دانلود با حجم 30 مگ از اینجا