اینم لینک دانلود دیکشنری تخصصی عمران :

French Dictionary of building and civil engineering      

دیکشنری تخصصی زبان فرانسه

  دانلود