کتاب تست های آزمون TEF با جلد آبی شامل 129 صفحه تست و آموزش تست زنی آزمون TEF همراه با پاسخ تست هاست. کتاب بطور کلی شامل دوبخش است:

هر بخش روشهایی را برای فهمیدن مطلب در متن داده شده در آزمون یا در نوار صوتی آزمون تف برای شما شرح داده و تست هایی را مطرح کرده است. 

دانلود TEF : Test D'evaluation de francais

کتاب TCF

دانلود کتاب 50 مگ و  دانلود فایلهای صوتی کتاب 116 مگ