کتاب بشقل معروف ترین کتاب صرف افعال فرانسه است. در این کتاب کلیه افعال فرانسه در کلیه زمان ها صرف شده است. 

Bescherelle : La Conjugaison pour tous

کتاب بشقل

لینک دانلود