این کتاب تاریخ اروپا را از سال 1789 تا امروز توضیح داده است. کشورها به تفکیک نام دارای فصلهای جدایی در کتاب هستند. 

تاریخ اروپا به زبان فرانسه

 Dictionnaire de l'Europe, Etats d'hier et d'aujourd'hui  de 1789 à nos jours

دانلود از اینجا