امتحان TEF که مخفف Test d'évaluation du français است، برای ورود به دانشگاه های فرانسه مورد نیاز است و البته دولت کانادا نیز این مدرک را از مهاجران به ایالت کبک میخواهد.

بخش های آزمون تف:

این امتحان از چند بخش اجباری و اختیاری تشکیل شده است . بخش های reading, listening, grammar  و vocabulary  اجباری هستند و باهم یکجا امتحان گرفته میشوند. و بخش های writing  و speaking اختیاری اند و جداگانه امتحان گرفته میشوند. بستگی داره که شما برای کجا مدرک رو میخواهید ارسال کنید. دانشگاه ها معمولا کل قسمت ها را میخواهند و سفارت ها برای مهاجرت پذیری، بخش های oral و listening  را میخواهند. 
 

زمان بندی آزمون TEF : 

SectionTime allotedNo of questionsNo of points allotedRemarks
Reading comprehension 60 min 50 questions 300 points اجباری. Multiple choice questions.
Listening comprehension 40 min 60 questions 360 points اجباری. Multiple choice questions.
Grammar 30 min 40 questions 240 points اجباری. Multiple choice questions.
Written expression 60 min 2 topics 450 points اختیاری
Oral expression 35 min 2 topics 450 points اختیاری

نمونه سوالات آزمون TEF :

کتاب نمونه سوالات آبی TEF

کتاب نمونه سوالات زرد TEF