اگر برای امتحان TCF  به دنبال کتاب تست فرانسه می گردید می توانید این کتاب را در کنار سایر کتاب های تست که در وبلاگ معرفی کردم استفاده کنید.

با توجه به اجباری شدن ارسال مدرک زبان فرانسه برای مهاجران کبک، شما باید یکی از امتحانات DCFQ , , TCF , TEF, TEFAQ  را بگذرانید.

کلید سوالات هم داخلش هست. از صفحه 122 به بعد کلید مسائل اسکن شده و به فایل اضافه شده است. 

 TCF Test de Connaissance du Francais : 250 activites

کتاب فوق شامل 250 دسته تست است برای آمادگی در آزمون TCF

 دانلود کتاب  و فایلهای صوتی