کتاب Le Nouveau Rond Point یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که هم اکنون در سفارت فرانسه در حال تدریس است. 

Le Nouveau Rond Point 1  

Le Nouveau Rond Point 1 کتاب

دانلود کتاب و mp3 جلد 1 

======================================

Le Nouveau Rond Point 2  

کتاب nouveau rond point 2

دانلود کتاب و mp3 جلد 2